جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام

درخواست حذف این مطلب
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و ا امات ناظر بر فعالیت های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب بویژه مسئولیت های مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی در خصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تأکید مجدد کرد.